Kalendar

     Lébl  s.r.o.

Prodej zahradní techniky

       5.května 366
    58301 Chotěboř

Telefon: 569 641 085
Mobil: 724 868 848
e-mail: info@lebl-profi.cz

Nově otevřená prodejna :

 

Železářství a spoj. materiál

    Průmyslová 936

  580 01 Havlíčkův Brod

    Tel. 601 108 826

Email:  zelezarstvi@leblprofi.cz

 

Kontakt: Lébl Petr


Fakturační údaje:
IČO: 01873857
DIČ: CZ01873857

 

          VÝROBCI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup zboží prostřednictvím internetového obchodu www.lebl-profi.cz (dále jen „e-shop“) se řídí platnou právní úpravou České republiky, která je v souladu s nařízeními a směrnicemi EU. Zboží zasíláme pouze v rámci České republiky.

V případě, že smluvní stranou je kupující - spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito všeobecnými obchodními podmínkami zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

V případě, že smluvní stranou není kupující - spotřebitel, ale kupující - nespotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto všeobecné obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

Na všechny osobní údaje získané od výše uvedených smluvních stran se použijí příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


Článek I.
Provozovatel e-shopu

E-shop, který se skládá z prodeje nářadí a jeho servisu provozuje:
Lébl s.r.o.


Petr Lébl
Střížov 81
58301 Chotěboř
Telefon: 569 433 585

Mobil : 724 868 848
e-mail: info@lebl-profi.cz
IČO: 01873857
DIČ: CZ01873857

(dále jen „provozovatel“)

Článek II.
Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva:

Spotřebitelskými smlouvami jsou v souladu s § 52 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoník smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

 

Kupující – Spotřebitel:

Spotřebitelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

 

Dodavatel/ Prodávající/ Provozovatel:

Dodavatelem se rozumí osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to osoba, která přímo nebo prostřednictvím třetích osob dodá spotřebiteli výrobky.

 

Kupující – nespotřebitel (podnikatel/firma)

Kupujícím se v tomto případě rozumí podnikatel či firma, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

 

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

 

Internetový obchod:

Elektronický obchod či jiný objednávkový systém provozovaný na internetu podnikatelem, který je v pozici dodavatele, jenž nabízí zboží nebo služby spotřebitelům.

 

Smlouva uzavírána prostřednictvím internetu:

Smlouva, pro jejíž uzavření smlouvy byl použit prostředek komunikace na dálku (internet), který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran. Při použití internetu musí být obsahem návrhu informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu nutných náležitostí podle obecných právních předpisů. Tyto informace musí být poskytnuty určitým a srozumitelným způsobem s přihlédnutím k zásadám dobré víry a k ochraně osob, zejména nezletilých nebo spotřebitelů.


Článek III.
Ceny a zboží

Provozovatel je plátcem DPH.

Veškeré ceny uváděné na stránkách e-shopu jsou včetně DPH.

Ceny jsou platné v době objednávky, za případné chyby v cenách zboží provozovatel e-shopu neručí a vyhrazuje si právo na změnu cen zboží. Cena za námi potvrzenou objednávku se nemění.

Provozovatel je autorizovaným prodejcem značek Narex, Makita, Hitachi, Protool, Dolmar, Festool, Tona, Stanley, Proma, Ferm.

Na zboží nabízené v e-shopu je poskytována plná záruka v souladu s platnou právní úpravou České republiky s přihlédnutím na záruční podmínky výrobce a distributora v České republice.

 

Expediční náklady

Při objednávce zboží v ceně nad 10000,- Kč expediční poplatky neúčtujeme! Při objednávce zboží v nižší ceně účtujeme expediční poplatky zvlášť ve výši poplatku za vámi zvolený způsob přepravy (viz. Článek VI. – Způsob platby). Další poplatky (např. balné) neúčtujeme.

V případě, že se jedná o zboží ve slevě, případě v akci, bude na tuto skutečnost spotřebitel upozorněn jak u výběru zboží, tak i u vystavování objednávky.

Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat přiměřenou zálohu, pokud by se jednalo o těžko prodejné zboží nebo zboží v hodnotě vyšší než 10.000,- kč v případě, že není skladem.

 

Příplatek na ekologickou likvidaci starých spotřebičů

V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, jsou povinni i koncoví prodejci účtovat finanční příspěvek na ekologickou likvidaci prodávaných spotřebičů. Ceny výrobků jsou uvedeny včetně tohoto poplatku.

Příspěvek na likvidaci výrobků uvedených na trh do 13. srpna 2005 musí být uveden odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci historických elektrozařízení. To platí za podmínky, že výrobce uvádí tento poplatek odděleně.

Více informací naleznete na http://www.elektrowin.cz/.

 

Rezervace zboží

E-shop dává možnost spotřebiteli si zboží nezávazně zamluvit na dobu 24 hodin. Zamluvit je možné pouze zboží skladem. Před zamluvením zboží je nutné si ověřit, zda je zboží skutečně skladem a to nejlépe telefonicky.

V případě zájmu jiného zákazníka o stejný typ zboží, bude osoba která si výrobek zamluví telefonicky kontaktována. V případě, že daná osoba nebude dostupná nárok na toto zboží zaniká.


Článek IV.
Uzavření smlouvy

 

Objednání zboží

Objednávka vybraného zboží či služeb je návrhem kupujícího na uzavření smlouvy, která vzniká okamžikem, kdy vyjádření souhlasu dodavatele s obsahem takového návrhu dojde e-mailem kupujícímu - potvrzení objednávky.

Odesláním takové objednávky kupující potvrzuje závaznost své objednávky a také skutečnost, že se na něj vztahují Všeobecné obchodní podmínky, se kterými se seznámil před odesláním své objednávky a souhlasí s nimi.

V případě, že potvrzení objednávky nedojde kupujícímu do 24 hodin od doručení objednávky prodávajícímu na e-mailovou adresu, je nutné kontaktovat prodávajícího a sdělit mu tuto skutečnost.

Objednávku kupující vyhotoví nejméně ve 2 krocích, kdy v každém kroku je možné vrátit se k předešlému kroku a opravit případné chyby v počtech a zbožích, případně potřebných údajů.

 

Náležitosti objednávky

V objednávce kupujícího musí být povinně vyplněny následující údaje a to v závislosti na tom, zda se jedná o fyzickou osobu spotřebitele či fyzickou nebo právnickou osobu podnikatele: Obchodní název právnické osoby nebo jméno a příjmení fyzické osoby, fakturační a dodací adresu, IČ, DIČ, název zboží, jednotkovou cenu, způsob platby a dopravy, datum, telefonické spojení a e-mail. Objednávka musí být výlučně v českém jazyce.

 

Zrušení objednávky

Spotřebitel je oprávněn objednávku zrušit, jestliže jeho odvolání dojde dodavateli dříve, než dodavatel závazně potvrdí objednávku. V případě, že v době mezi objednáním zboží a potvrzením objednávky došlo k vyprodání zboží, oznámí dodavatel tuto skutečnost kupujícímu a objednávka na výše uvedené zboží se ruší.


Článek V.
Odstoupení od smlouvy

 

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy či od její části v těchto případech:

* zboží se již nevyrábí nebo nedodává

* u zboží byla uvedena chybná cena

V případě takové skutečnosti je prodávající povinen neprodleně kontaktovat kupujícího, kde navrhne jiný postup, zejména možnost náhrady jiným zbožím, či odstoupení od smlouvy. V případě již uhrazené ceny za takové zboží, má prodávající povinnost do 10 dnů od odstoupení od smlouvy vrátit úhradu na účet spotřebitele.

Odstoupení od smlouvy ze strany spotřebitele

Odstoupení od smlouvy bez udání důvodu (§ 53 odst. 7 občanského zákoníku) – je-li kupující spotřebitel a byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Tuto skutečnost je povinen spotřebitel sdělit vhodným způsobem, nejlépe e-mailem nebo písemně prodávajícímu, kde by měl uvést i způsob vrácení uhrazené ceny. Tuto cenu se provozovatel zavazuje vrátit do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy, předpokladem je však doručení zboží, které bylo předmětem smlouvy. Vrácené zboží musí být kompletní včetně veškerého příslušenství, nepoškozené, bez známek opotřebení a nejlépe v originálním nepoškozeném obalu.

 

Náklady na dopravu zboží hradí spotřebitel. Zboží zaslané na dobírku provozovatel nepřevezme.

 

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odstavce 8 Obč.Z od kupní smlouvy:

  • a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
  • b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
  • c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
  • d) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • e) na dodávku novin, periodik a časopisů,
  •  f) spočívajících ve hře nebo loterii

Článek VI.
Způsob platby

 

Zákazník má na výběr z následujících typů plateb:

Dobírka – platba při doručení zboží kurýrní službou na fakturační, resp. doručovací adresu uvedenou v objednávce. Cena dobírkou je 150,- kč. Při nákupu nad 6000,- kč je doprava zdarma. Tato forma platby je limitována částkou 100.000,- kč. V případě vyšší částky je nutno dohodnout individuální postup.

Hotovost - platba při osobním převzetí zboží ve výše uvedené provozovně.


Článek VII.
Dodání zboží

Termín dodání je závislý na druhu objednaného zboží. V převážné většině případů se pohybuje v rozmezí 1-5 pracovních dnů. V případě méně běžného či problematického zboží může dojít k prodloužení dodací lhůty. Provozovatel se zavazuje, dle svých možností, v zájmu svém a především s ohledem na zákazníka, snížit dodací lhůtu na nejmenší možnou dobu. Pokud dodací doba překročí dobu přiměřenou obecné dostupnosti konkrétního druhu zboží na trhu, má zákazník plné právo zrušit svoji objednávku, a to telefonicky, případně formou emailu.

 

Způsob doručení

Spotřebitel má možnost zvolit si doručení prostřednictvím poštovní zásilky nebo osobní odběr v provozovně e-shopu. V případě poštovní zásilky bude zboží doručeno na fakturační, případně doručovací adresu, je-li tato zadána v objednávce, případně upřesněna spotřebitelem před odesláním zboží. Zboží je možné doručit pouze po území ČR.

 

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o závadách. Předejde tak pozdějším komplikacím s případnou reklamací vady věci, která vznikla při její přepravě. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě.

 

Kupující, který je spotřebitelem, není povinen provést prohlídku zboží při převzetí, jako kupující, který není spotřebitelem. Avšak v jeho vlastním zájmu je mu tato prohlídka doporučena, jelikož tak může předejít případným sporům při uplatnění reklamace zboží poškozeného přepravou. Své výhrady k dodanému zboží může uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může odmítnout převzít zboží, které je v rozporu s kupní smlouvou. V případě poškození vnějšího obalu zásilky zásilku od přepravce nepřebírejte a kontaktujte nás.

 

Odpovědnost za kompletnost nepoškozené dodávky nese dodavatel a náklady na dodání chybějícího zboží jdou na vrub dodavatele.


Článek VIII.
Informace o produktech

 

Technické specifikace produktů jsou získávány z různých zdrojů a za jejich 100% správnost nemůžeme ručit. Pokud se domníváte, že obsahují chybu, informujte nás prosím e-mailem. Nicméně se tímto nijak nezbavujeme své povinnosti řádně informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků a služeb.


Článek IX.
Odpovědnost za vady

 

Kupující je před prvním použitím povinen prostudovat záruční podmínky včetně českého návodu na obsluhu a následně se těmito informacemi důsledně řídit, v opačném případě se vystavuje nebezpečí, že svým nesprávným užíváním věc poškodí a nebude moci vzniklou vadu uplatnit v rámci svého práva plynoucího z odpovědnosti za vadu. Záruční doba počíná běžet převzetím věci kupujícím.


Článek X.
Reklamační řád

 

Záruční práva

Není- li v záručním listě uvedena delší záruční doba, vztahuje se na zboží záruční doba 24 měsíců. V případě prodloužené (smluvní) záruky prodávající v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruky. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku. Na žádost spotřebitele je prodávající povinen poskytnout písemnou formou záruční list. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu prodávajícího, IČ, sídlo, jde-li o právnickou osobu, nebo bydliště, jde-li o fyzickou osobu. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky formou prohlášení v záručním listě.

 

Kupující při uplatnění záruky má:

* jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy
* jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy
* jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

V případě, že bude překročena zákonná lhůta k vyřízení reklamace v délce 30-ti dnů, má spotřebitel právo na výměnu věci za novou nebo právo od smlouvy odstoupit.

Záruční doba všem kupujícím – nespotřebitelům (tj. osobám používajícím výrobek pro účel podnikání s tímto výrobkem) není stanovena Občanským zákoníkem a stanovuje ji konkrétní dovozce či výrobce.

 

Rozpor s kupní smlouvou:

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

Pokud se vada projeví v prvních 6 měsících od převzetí plnění, považuje se za vadu, která existovala již v době převzetí věci, pokud se neprokáže opak či to neodporuje povaze věci. V případě, že věc při převzetí kupujícím - spotřebitelem není ve shodě s kupní smlouvou (tzv. rozpor s kupní smlouvou), má kupující - spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu zboží se smlouvou má spotřebitel nárok na tzv. zjednání nápravy a to:

 

* bezplatným uvedením spotřebního zboží do stavu odpovídajícího smlouvě prostřednictvím opravy
* přiměřeným snížením kupní ceny
* náhradním dodáním zboží
* odstoupením od smlouvy

 

Nejprve může kupující - spotřebitel požadovat u prodávajícího bezplatnou opravu nebo bezplatné náhradní dodání zboží. Pokud volbu kupujícího - spotřebitele nebude možné splnit, může požadovat přiměřenou slevu nebo od smlouvy odstoupit. Reklamace (uplatnění odpovědnosti za vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný subjekt určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u subjektu určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající.


Článek XI.
Ochrana osobních údajů

 

Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od zákazníků užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu (za účelem úspěšného splnění smlouvy) a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, nutném pro bezproblémové doručení zboží.

 

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Článek XII.
Platnost a účinnost

 

Tyto všeobecné obchodní jsou platné a účinné od 1.4. 2009 a nahrazují dosavadní všeobecné obchodní podmínky.